مقررات آموزشی

شرایط ثبت نام و شرکت در کلاسهای عمومی
دوره های عمومی با حدنصاب حداقل 8 نفر و با پرداخت هزینه 8 نفر توسط افراد حاضر تشکیل می شود. کانون این حق را برای خود محفوظ  می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند.در اینصورت به داوطلب این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
-ثبت نام فقط از طریق سایت امکانپذیر است و از پذیرفتن وجه نقد یا کارت معذوریم.
-مدت هر دوره 40 ساعت درسی معادل 20 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
مدت دوره های مقدماتی20 ساعت درسی معادل 10 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
-تعداد جلسات هر دوره و فشردگی آن در شروع هر دوره تعیین می شود.
-مدت دوره های ویژه آمادگی DSH ، هر ترم  100 ساعت درسی، معادل 50 جلسه ی 90 دقیقه ای می باشد.
- مدت دوره های ویژه آمادگی B1 ، هر ترم  120 ساعت درسی، معادل 60 جلسه ی 90 دقیقه ای می باشد.
-زمان تشکیل کلاس ها با توجه به امکانات کانون ،تعیین می شود.
-زمان تعیین شده (زمان تشکیل کلاس ها ، شروع و پایان دوره) برای کل دوره غیر قابل تغییر است.
-کلاس ها برا اساس برنامه تعیین شده بصورت منظم تشکیل می شود وعدم حضور اعضا باعث لغو کلاس نمی شود.
-انصراف و استرداد وجه پس از ثبت نام قطعی امکانپذیر نمی باشد .
-تعیین مدرس دوره های عمومی بر عهده ی آموزشگاه می باشد.
-دانشجویان می توانند برای دوره های خصوصی خودشان استاد را انتخاب نمایند.
-دانشجویان موظف به چک کردن سایت بابت ثبت نام دوره ها می باشند و در صورت پرشدن ظرفیت دوره ها ، آموزشگاه هیچ مسئولیتی بابت از دست دادن دوره توسط دانشجو ندارد.
-ثبت نام داوطلبین با پرداخت شهریه قطعی می شود و تا تكمیل ظرفیت دوره ادامه می یابد.
-ثبت نام های بدون پرداخت از لیست حذف شده و امکان شرکت در کلاس را نخواهند داشت
-دانشجویانی كه پس از گذراندن چند ترم در موسسه ای دیگر قصد ورود به كانون دنا را دارند باید در امتحان تعیین سطح كانون شركت كنند.
آزمونها
شرکت در آزمون های کلاسها برای دانشجویان همان دوره رایگان است.
-شرکت در آزمونهای متمرکز پایان سطوح با پرداخت هزینه و ثبت نام از طریق سایت امکانپذیر می باشد.
-تعیین سطح داوطلبین، منوط به شرکت در آزمون تعیین سطح از طریق ثبت نام آنلاین می باشد.
-برای ثبت نام در ترم بالاتر قبولی در ترم قبل ضروری است. گواهی شرکت در هر دوره تنها در پایان هر ترم و در صورت شرکت در حداقل 75% از کل ساعت درس و کسب نمره قبولی صادر خواهد شد.
-گواهی پایان دوره یا تعداد ساعت فقط در صورت شرکت در آزمونهای متمرکز پایان سطوح و کسب نمره قبولی صادر خواهد شد.
شهریه
-در زمان ثبت نام شهریه تعیین شده در آن زمان معتبر خواهد بود.
-شهریه ی هر دوره باید به طور کامل از طریق سایت پرداخت شود و شامل کتاب ، سی دی و جزوات آموزشی نمی شود .
تغییر و جابجابی کلاس
جابجایی از یک کلاس به کلاس دیگر با شرایط زیر میسر است:
-پس از ثبت نام قطعی، امکان جابجایی از دوره ای به دوره ی دیگر وجود ندارد.
رعایت قوانین و مقررات
-دانشجویان موظف هستند کلیه قوانین و مقررات رسمی مکانهای آموزشی را رعایت نمایند.
-رعایت حجاب اسلامی، استفاده از پوشش رسمی و مقنعه برای دانشجویان خانم الزامی است.
-پارک خودرو در بن بست آموزشگاه و ایجاد مزاحمت برای ساختمانهای مجاور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده، ثبت نام  دانشجو لغو خواهد شد.