دوره های آموزشی

لطفاً دوره مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی لینک ثبت نام مربوطه کلیک نمایید.
<< قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش‌­ فاکتور منظور گرديده است، معتبر می باشد. قیمت های درج شده صرفاً برای ترم جاری معتبر می باشند. >>


کد دورهعنوان دورهسطحروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
12010A2_Teil1فشرده روزهای زوج 10:00/13:301396/05/281396/06/22 دارد 2,200,000مارگارته تومانک
12365A2_Teil2فشرده روزهای فرد16:30/20:001396/06/051396/06/28 دارد 2,200,000در حال بررسی
36547A2_Teil3فشردهروزهاي زوج18:15/21:301396/06/041396/06/29 دارد 2,200,000مسیح زهریان
52143B2_Teil2فشرده روزهای فرد در شعبه ٢ (كانون دريا)13:00/16:151396/05/291396/06/23 دارد 2,200,000مارگارته تومانک
96026A1_Teil3فشرده روزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)10:00/13:301396/04/311396/05/23 دارد 2,200,000مارگارته تومانک
96027B2_Teil1فشرده روزهای فرد در شعبه ٢ (كانون دريا)13:00/16:151396/05/011396/05/24 دارد 2,200,000مارگارته تومانک
96029A1 - Teil1فشرده روزهای فرد در شعبه ٢ (كانون دريا)16:00/19:301396/05/151396/06/07 ندارد 2,200,000زهره پرنده Full
96030A1 - Teil2فشرده روزهای زوج در شعبه ٢ (كانون دريا)16:30/20:001396/05/161396/06/08 دارد 2,200,000سمانه دایی
96031A1_Teil3فشرده روزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)16:00/19:301396/05/161396/06/08 دارد 2,200,000زهره پرنده
96032A2_Teil3فشرده روزهای فرد در شعبه ٢ (كانون دريا)16:30/20:001396/05/151396/06/07 دارد 2,200,000سمانه دایی
96167A2_Teil2فشرده روزهای زوج18:15/21:301396/05/071396/05/30 دارد 2,200,000مسیح زهریان
96172B2-Vorbereitungskurs آمادگی آزمون B2شنبه تا چهارشنبه12:45/16:151396/05/141396/05/18 دارد 1,400,000زهرا باقری
96174B1_Teil1فشرده روزهای زوج16:30/20:001396/05/141396/06/06 دارد 2,200,000فهیمه تدین
96178B2_Teil1فشرده روزهای فرد16:30/20:001396/05/151396/06/07 ندارد 2,200,000زهرا باقری Full
96179B1+_Teil3فشرده روزهای فرد در شعبه ٢ (كانون دريا)17:00/20:30پنج شنبه ها 16:30/20:001396/05/151396/06/07 ندارد 2,200,000فهیمه تدین Full
96180A1 - Teil1فشرده روزهای فرد18:15/21:30پنج شنبه ها 16:30/20:001396/05/151396/06/07 ندارد 2,200,000فرشاد توکلی Full
96188B1+_Teil1فشرده روزهای زوج16:30/20:001396/05/211396/06/13 ندارد 2,200,000مرضیه جزینی Full
96190B1_Teil2فشرده روزهای فرد9:00/12:301396/05/221396/06/14 ندارد 2,200,000مارگارته تومانک Full
96192B1_Teil2فشرده روزهای فرد16:30/20:001396/05/221396/06/14 دارد 2,200,000محسن عبدیزدان
96193B1+_Teil1فشرده روزهای فرد18:00/20:00پنج شنبه ها 9:00/12:301396/05/221396/06/19 ندارد 2,200,000مرضیه جزینی Full
96196A1 - Teil2فشرده روزهای زوج16:30/20:001396/05/231396/06/15 ندارد 2,200,000فرشاد توکلی Full
96197A2_Teil1فشرده روزهای زوج18:15/21:301396/05/231396/06/15 ندارد 2,200,000در حال بررسی Full
96203Vorkursمقدماتیروزهای زوج9:00/12:301396/05/281396/06/08 ندارد 1,100,000در حال بررسی Full
96204Vorkursمقدماتیروزهای زوج14:30/18:001396/05/281396/06/08 ندارد 1,100,000در حال بررسی Full
96205C1_Teil1فشرده روزهای زوج16:30/20:001396/05/281396/06/22 ندارد 2,200,000زهرا باقری Full
96209Vorkursمقدماتیروزهای فرد18:15/21:30پنج شنبه ها 16:30/20:001396/05/291396/06/09 ندارد 1,100,000در حال بررسی Full

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
23101B1روزهای زوج8:30/13:301396/06/041396/07/19 دارد 6,300,000فرشاد توکلی
54123A2هر روز16:30/21/30پنج شنبه ها 14:30/20:001396/06/011396/06/23 دارد 6,300,000امید شیخ حسینی
65565B1هر روز8:30/13:301396/06/081396/06/30 دارد 6,300,000ناهید نیک نهاد

کد آزمونعنوان آزمونروز آزمونساعت آزمونتاریخشهریه (ریال)ثبت نام
500تعیین سطحهر روز به جز روزهای تعطیل10:00-12:00 تاریخ آزمون را در ادامه می توانید مشخص کنید. 50,000

در حال حاضر آزمونی برای ثبت نام در این گروه وجود ندارد.
  • دوره های خصوصی در محل آموزشگاه و بین ساعات 8 - 16 برگزار می شود.
  • لطفا برای ثبت نام دوره های خصوصی اطلاعات خود را (نام، شماره تماس، سطح، زمان برگزاری ) را به آدرس ایمیل زیر بفرستید. [email protected]

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادثبت نام
30001A1هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30002A2هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30003B1هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30004B2هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30005C1هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30006B1+ هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30007TestDafهر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
96183مکالمه B1/B2دوشنبه/چهارشنبه16:30/20:001396/05/161396/05/30 دارد 1,100,000Dr. Malte Albrecht