دوره های آموزشی

لطفاً دوره مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی لینک ثبت نام مربوطه کلیک نمایید.
<< قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش‌­ فاکتور منظور گرديده است، معتبر می باشد. قیمت های درج شده صرفاً برای ترم جاری معتبر می باشند. >>


کد دورهعنوان دورهسطحروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
10000Vorkursفشرده روزهای فرد درشعبه دو (کانون دریا)16:30/20:001395/11/031395/11/14 ندارد 950,000در حال بررسی Full
12365B2_Teil2فشرده روزهای زوج13:00/16:151395/11/061395/12/10 دارد 1,900,000خانم باقری
31450A2_Teil3فشرده روزهای فرد در شعبه 2 (کانون دریا)16:15/19:451395/11/031395/11/26 دارد 1,900,000آقای شیخ حسینی
32145B2_Teil1فوق فشردههر روز به جز پنج شنبه ها9:30/13:001395/11/091395/11/21 دارد 1,900,000خانم جزيني
32145B1+_Teil1شنبه/چهارشنبه شنبه/چهارشنبه13:00/16:301395/11/061395/12/11 دارد 1,900,000خانم نیک نهاد
36741B1+_Teil1فشرده روزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001395/11/021395/11/25 ندارد 1,900,000خانم تدين Full
61475B2_Teil3فشرده روزهای زوج16:30/20:001395/11/021395/11/25 ندارد 1,900,000در حال بررسی Full
66666B1_Teil2فشرده روزهای زوج17:15/20:301395/11/021395/11/25 ندارد 1,900,000خانم نیک نهاد Full
95445A2_Teil2فشردهروزهای فرد16:30/20:001395/10/051395/10/28 ندارد 1,900,000آقای شیخ حسینی Full
95462B1_Teil1فشردهروزهای زوج16:30/20:001395/10/151395/11/09 دارد 1,900,000آقای شیخ حسینی
95465A1 - Teil1فشردهروزهای زوج، درشعبه دو (کانون دریا)16:30/20:001395/10/151395/11/09 دارد 1,900,000آقای زهریان
95481A1_Teil3فشرده روزهای زوج14:30/18:001395/10/251395/11/18 دارد 1,900,000خانم نادری
95482A1_Teil3فشرده روزهای زوج18:15/21:301395/10/251395/11/18 ندارد 1,900,000آقای توکلی Full
95483Vorkursمقدماتیروزهای زوج18:15/21:301395/10/251395/11/06 ندارد 950,000خانم نادری Full
95484A1 - Teil2فشرده روزهای فرد16:30/20:001395/10/261395/11/19 دارد 1,900,000خانم دایی
95485B1_Teil1فوق فشردههر روز9:00/12:301395/10/271395/11/09 دارد 1,900,000خانم تومانک
95488A2_Teil1فشرده روزهای زوج16:30/20:001395/10/291395/11/23 ندارد 1,900,000خانم پرنده Full
96142A2_Teil1فشرده روزهای فرد(پنج شنبه ها 18:30/20:00)18:15/21:301395/11/031395/11/28 دارد 1,900,000خانم نادری

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
37415DSH5هر روز16:30/20:001395/11/061395/12/04 دارد 4,150,000خانم جزيني
62141DSH5هر روز9:00/12:301395/11/021395/11/30 دارد 4,150,000خانم باقری

کد آزمونعنوان آزمونروز آزمونساعت آزمونتاریخشهریه (ریال)ثبت نام
500تعیین سطحشنبه تا پنج شنبه10:00-12:00 تاریخ آزمون را در ادامه می توانید مشخص کنید. 50,000

کد آزمونعنوان آزمونسطحروز آزمونساعت آزمونتاریخ آزمونظرفیت خالیشهریه (ریال)تشکیل دورهثبت نام
34152B1متفرقهجمعه9:001395/11/15 دارد 980,000
35142B1اعضای کانونجمعه9:001395/11/15 دارد 720,000
  • دوره های خصوصی در محل آموزشگاه و بین ساعات 8 - 16 برگزار می شود.
  • لطفا برای ثبت نام دوره های خصوصی اطلاعات خود را (نام، شماره تماس، سطح، زمان برگزاری ) را به آدرس ایمیل زیر بفرستید. [email protected]

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادثبت نام
30001A1هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30002A2هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30003B1هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30004B2هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30005C1هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30006B1+ هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30007TestDafهر روز8:00/16:001393/10/201394/12/29 دارد 500,000در حال بررسی

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
95446مکالمه A2/B1یکشنبه/سه شنبه16:30/18:001395/10/051395/11/05 ندارد 950,000Herr Noack Full
95474مکالمه A2/B1یکشنبه/سه شنبه18:30/20:001395/10/191395/11/19 دارد 950,000Herr Noack