دوره های آموزشی

لطفاً دوره مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی لینک ثبت نام مربوطه کلیک نمایید.
<< قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش‌­ فاکتور منظور گرديده است، معتبر می باشد. قیمت های درج شده صرفاً برای ترم جاری معتبر می باشند. >>


کد دورهعنوان دورهسطحروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
9640B1+_Teil3فشرده هر روز9:30/13:001396/01/291396/02/11 دارد 2,200,000خانم تومانک
9650A1 - Teil1عادیروزهای فرد8:00/9:301396/02/071396/03/25 دارد 2,200,000خانم تومانک
9653A2_Teil1فشرده روزهای زوج17:30/21:001396/02/091396/03/01 دارد 2,200,000آقای زهریان
9655A1 - Teil2فشرده روزهای زوج18:15/21:301396/02/091396/03/03 دارد 2,200,000آقای توکلی
9659A2_Teil3فشرده روزهای زوج14:30/18:001396/02/131396/03/06 دارد 2,200,000خانم دایی
9660C1/1Wفشرده دوشنبه/چهارشنبه16:30/20:001396/02/131396/03/20 ندارد 2,200,000آقای جوادی Full
9661B1_Teil1فشرده روزهای زوج16:30/20:001396/02/131396/03/06 ندارد 2,200,000خانم نیک نهاد Full
9665B2_Teil3فشرده روزهای زوج 16:30/20:001396/02/161396/03/08 دارد 2,200,000خانم تومانک
9666A2_Teil2فشرده روزهای فرد16:30/20:001396/02/171396/03/09 دارد 2,200,000خانم نادری
9667B1_Teil3فشرده روزهای فرد16:30/20:001396/02/171396/03/09 دارد 2,200,000خانم نیک نهاد
9668A1 - Teil2فشرده روزهای فرد16:30/20:001396/02/171396/03/09 دارد 2,200,000خانم پرنده
9670B1+_Teil2فشرده روزهای فرد17:00/20:30پنج شنبه ها 16:30/18:001396/02/261396/03/25 دارد 2,200,000خانم تومانک
9671B2_Teil1فوق فشردهشنبه تا چهارشنبه13:00/16:301396/02/181396/02/28 دارد 2,200,000خانم باقری
9672B1_Teil1فشرده روزهای فرد18:00/21:30پنج شنبه ها 16:30/20:001396/02/171396/03/09 دارد 2,200,000آقای شریفی
9679A2_Teil2فشرده روزهای فرد16:30/20:001396/02/261396/03/18 دارد 2,200,000خانم دایی
10000Vorkursفشرده (مقدماتی)روزهای زوج درشعبه2 (کانون دریا)16:30/20:001396/03/011396/03/13 ندارد 1,100,000آقای شریفی Full
11111A2_Teil3عاديپنجشنبه ها9:45/13:451396/02/211396/04/22 دارد 2,200,000خانم تومانک
21045A1_Teil3فشرده روزهای زوج18:15/21:301396/03/061396/03/31 دارد 2,200,000آقای توکلی
22222A1 - Teil1فشرده روزهای زوج18:15/21:301396/02/231396/03/17 دارد 2,200,000خانم نادری
30301A2_Teil1فشرده روزهای فرد16:30/20:00(برگزاری شعبه ی 2 کانون دریا)1396/03/161396/04/11 دارد 2,200,000در حال بررسی
32451A2_Teil2فشرده روزهای زوج17:30/21:001396/03/061396/03/31 دارد 2,200,000آقای زهریان
50000دوره ویژه B1 بخشA1هر روز8:30/13:301396/04/031396/04/28 دارد 6,300,000آقای توکلی
78142A1 - Teil1 فشردهروزهای زوج10:00/13:301396/03/011396/03/27 دارد 2,200,000خانم تومانک
87451B2_Teil3فوق فشردهشنبه تا سه شنبه 16:30/20:00(برگزاری شعبه ی 2 کانون دریا)1396/03/131396/03/30 دارد 2,200,000خانم جزيني
88555B2_Teil2فوق فشردههر روز غیر از پنج شنبه ها13:00/16:301396/03/021396/03/18 دارد 2,200,000خانم باقری
95571C1_Teil1فشرده دوشنبه/چهارشنبه16:30/20:001395/12/161395/12/28 ندارد 1,900,000آقای جوادی Full
96006A1_Teil3فشرده روزهای فرد در شعبه ٢ (كانون دريا)16:30/20:001396/02/101396/03/02 دارد 2,200,000آقای جوادی
96007B2_Teil1فشرده روزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001396/02/161396/03/08 ندارد 2,200,000خانم تدين Full
96008B2_Teil2فوق فشردهشنبه تا سه شنبه در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001396/02/161395/03/02 دارد 2,200,000خانم جزيني
97412A2_Teil3فشرده یکشنبه/سه شنبه17:30/21:001396/03/021396/04/13 دارد 2,200,000در حال بررسی

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
9670DSH 8شنبه تا چهارشنبه9:00/12:301396/02/171396/03/13 دارد 4,900,000خانم باقری

کد آزمونعنوان آزمونروز آزمونساعت آزمونتاریخشهریه (ریال)ثبت نام
500تعیین سطحشنبه تا پنج شنبه10:00-12:00 تاریخ آزمون را در ادامه می توانید مشخص کنید. 50,000

کد آزمونعنوان آزمونسطحروز آزمونساعت آزمونتاریخ آزمونظرفیت خالیشهریه (ریال)تشکیل دورهثبت نام
34152B1متفرقهشنبه9:301395/11/16 دارد 980,000
35142B1اعضای کانونشنبه9:301395/11/16 دارد 720,000
  • دوره های خصوصی در محل آموزشگاه و بین ساعات 8 - 16 برگزار می شود.
  • لطفا برای ثبت نام دوره های خصوصی اطلاعات خود را (نام، شماره تماس، سطح، زمان برگزاری ) را به آدرس ایمیل زیر بفرستید. [email protected]

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادثبت نام
30001A1هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30002A2هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30003B1هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30004B2هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30005C1هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30006B1+ هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30007TestDafهر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی

در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام در این گروه وجود ندارد.